ටෙන්ඩර් නිවේදනය: ඇන්කාර්-කයිසර් රේඛාවේ 6 මට්ටමේ හරස් මාර්ග බාධකයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් (Kırıkkale සංඥා ප්රධාන ඒකකය)

අන්කාරා-කයිසෙරි මාර්ගයේ 6 මට්ටමේ හරස් කිරීම සඳහා අතිරේක බාධක ධාවකයක් ස්ථාපනය කිරීම (Kırıkkale සං signal ා අධීක්ෂක)
තමිල්නාඩු දුම්රිය ගමනා ගමන මණ්ඩලය
2. නිශ්චල දේපල හා ඉදිකිරීම් අධ්යක්ෂ - ඉදිකිරීම් කටයුතු-ඉදිකිරීම් කටයුතු
ටෙන්ඩර් වගකිව යුතු: Şehabettin Gedikli
වෙන්දේසිය කළමනාකරු දුරකථන: 1751
ටෙන්ඩර් කළමණාකරු ෆැක්ස්: 312 211 15 71
නිවේදන දිනය: 02.11.2012 00: 00: 00
Ihale Tarihi:09.11.2012 00:00:00-10:00
තත්ත්වය: 100
ටෙන්ඩර් පටිපාටිය: ඉදිකිරීම් කටයුතු
ටෙන්ඩරය විෂය: ඉදිකිරීම් කටයුතු
ලියාපදිංචි අංකය:
තැපැල්: ozlembozbay@tcdd.gov.t
දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්