ටෙන්ඩර් නිවේදනය: අසර්බයිජාන් දුම්රිය වෙළඳ හා ප්රවාහන පහසුකම් ව්යාපෘතිය 25 kV 50 Hz බල පද්ධතියේ ස්ථාපනය කිරීම සහ පහසුකම් සැලසුම, සැපයුම් සහ සංඥා පද්ධති ස්ථාපනය Baku-Boyuk-Kesik Korridor මත ස්ථාපනය (විශේෂ නිවේදනය)

අසර්බයිජාන් දුම්රිය වෙළඳ හා ප්‍රවාහන පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අසර්බයිජාන් ජනරජයට ලෝක බැංකුවෙන් විශාල ණයක් ලැබුණි. මෙම සන්දර්භය තුළ, අසර්බයිජානය දුම්රිය මාර්ගයේ බකු-බෝයූක්-කට් මාර්ගයේ 25 kV 50 Hz බල පද්ධති ස්ථාපනය සහ පහසුකම් සැලසුම් කිරීම, සැපයුම් සහ සං al ා පද්ධති ස්ථාපනය සිදු කරනු ලැබේ.
අසර්බයිජානය දුම්රිය වෙළඳ හා ප්‍රවාහන පහසුකම් ව්‍යාපෘති ටෙන්ඩර්:
1. සැලසුම් සේවා
2. සං sign ා පද්ධති ස්ථාපනය 3. සන්නිවේදන පද්ධති අතුරුමුහුණත සෑදීම
4. සම්පුර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්රිය හරස් මාර්ග ස්ථාපනය කිරීම
5. දුම්රිය මාර්ගය දිගේ සියලුම සංක්‍රමණ යන්ත්‍ර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
6. දැනට පවතින සියලුම උපකරණ ගබඩා මධ්‍යස්ථානවල ගබඩා කිරීම
7. බකු පාලන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපනය
ටෙන්ඩර් දිනය: 19 අප්රේල් 2013, වේලාව: 17: 00
ටෙන්ඩර් ස්ථානය: අසර්බයිජානය දුම්රිය “සංවෘත ඒකාබද්ධ කොටස් සමාගම
සිතියමේ 230 දිලාරා අලියෙවා, str., Baku, AZ View
අසර්බයිජාන් ජනරජය
පුද්ගලයා අමතන්න: ෆාරුහ් හෙයිබටොව්
දුරකථන: + 994 12 499 63 95
ෆැක්ස්: + 994 12 499 63 97
විද්‍යුත් තැපෑල: office@ady-piu.org
ටෙන්ඩරය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා කරුණාකර ක්ලික් කරන්න: රේල්නිව්ස්
දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්