තුර්කි පාපන්දු තරගාවලිය

තුර්කි පාපන්දු තරගාවලිය
මලතියාවේදී දුම්රිය ක්‍රීඩකයින් තමන් අතර පාපන්දු තරඟාවලියක් දියත් කළහ.


රාජ්ය දුම්රිය (එෆ්ඩීඅයි) මලතිය 5. මෙම විෂය පිළිබඳ ලිඛිත ප්‍රකාශයේ කලාපීය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය, සේවකයින් අතර සහයෝගීතාවය සහ තරඟාවලිය වැඩි කිරීම සඳහා පෙළඹවීම අක්‍රීය කාපට් ක්ෂේත්‍ර පහසුකම් වාර්තා කරයි.

පළමු තරඟයේදී ලොකෝ නඩත්තු කිරීම එහි තරඟකරු පහසුකම් 5-2 පරාජය කළේය. දෙවන තරඟයේදී 7-2 විසින් වැගන් නඩත්තු කණ්ඩායම පරාජය කරන ලදී.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්