ටෙන්ඩර් නිවේදනය: සේවක ප්රවාහන සේවය

පිරිස් ප්‍රවාහන සේවය ගනු ලැබේ
İZMİR METRO İZMİR B. ŞEHİR BEL.METRO İŞL.TAŞ.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. ඉදිකිරීම් සහ නිම කිරීමේ කටයුතු


İZMİR METRO A.Ş. රාජ්‍ය සේවා ප්‍රසම්පාදන නීතියේ 4734 වගන්තියේ 19 වගන්තියට අනුකූලව විවෘත ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් මගින් පුද්ගලික සේවා ප්‍රසම්පාදනය ලබා ගත යුතුය. ටෙන්ඩරය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු පහත දැක්වේ:
ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචි අංකය: 2013 / 70870
පරිපාලන 1
අ) ලිපිනය: 2844 වීථි 5 35110 බෝර්නෝවා මර්සින් / İZMİR
ආ) දුරකථන සහ ෆැක්ස් අංකය: 2324615445 - 2324614769
ඇ) ඉ-තැපැල් ලිපිනය: info@izmirmetro.com.tr
) ටෙන්ඩර් ලේඛනය නැරඹිය හැකි අන්තර්ජාල ලිපිනය: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ටෙන්ඩරය විෂයය පිළිබඳ සේවාව
(අ) තත්ත්ව, වර්ගය සහ ප්රමාණය:
ටෙන්ඩරය, වර්ගය සහ ප්රමාණය පිළිබඳව විස්තරාත්මක විස්තර සඳහා EKAP (විද්යුත් මහජන ප්රසම්පාදන වේදිකාව) ටෙන්ඩර් ලේඛනයේ අඩංගු පරිපාලන පිරිවිතරයන්ගෙන් සොයා ගත හැකිය.
ආ) ස්ථානය: İZMİR
ඇ) කාලය: 365 (ආරම්භක දින සිට දින තුන්සිය හැට පහක්)

3- ටෙන්ඩර්
a) ස්ථානය: 2844 වීදිය අංක: 5 Mersinli-İZMİR
b) දිනය සහ වේලාව: 01.07.2013 - 14: 00

නව ihale_dokum

අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලද ටෙන්ඩර් දැන්වීම් තොරතුරු සඳහා පමණි. මුල් ලේඛනය විස්ථාපනය නොකරන්න. ප්රකාශිත ලේඛන සහ මුල් ටෙන්ඩර් ලේඛන අතර වෙනස්කම් සඳහා මුල් ලේඛනය වලංගු වේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්