රුසියානු දුම්රිය කර්මාන්තයට නව්‍යකරණයන්

රුසියානු දුම්රිය අංශයට නවෝත්පාදනයන් පැමිණෙමින් තිබේ: අගමැති මෙඩ්විඩෙව්, රජයේ සාමාජිකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන් දුම්රිය ක්ෂේත්‍රයේ නව්‍යකරණයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ඇත.

රජයේ මාධ්‍ය සේවයට අනුව අගමැති දිමිත්‍රි මෙඩ්විඩෙව් අද අගනුවර රිජ්ස්කොව් දුම්රිය ස්ථානයේ පිහිටි රුසියානු දුම්රිය විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණෙනු ඇත.

මෙඩ්විඩෙව් ආර්ථික නවීකරණය හා නව්‍ය ප්‍රගතිය පිළිබඳ රැස්වීමක් පවත්වනු ඇත.

නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ඇන්ඩ rew බෙලූසොව්, නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ආකාඩි ඩ්වෝකොවිච්, ප්‍රවාහන අමාත්‍ය මැක්සිම් සොකොලොව්, කර්මාන්ත හා වෙළඳ අමාත්‍ය ඩෙනිස් මැන්ටූරොව්, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය ඇලෙක්සි උලියුලුකායෙව්, මුදල් අමාත්‍ය ඇන්ටන් සිලුවනොව්, රුසියානු දුම්රිය සභාපති ව්ලැදිමීර් යකුනින්.

මුලාශ්‍රය: Gazetem.ru

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්