ටෙන්ඩර් නිවේදනය: අතිරේක සැලසුම් නිෂ්පාදන උපෙද්ශක සේවාව බඳවාගැනීෙම් උපෙද්ශක ෙසේවා සහ යාවත්කාලීන කිරීම

අත්පත් කර ගැනීමේ සැලසුම් යාවත්කාලීන කිරීම සහ අතිරේක සැලසුම් උපදේශන සේවා සංරක්ෂණය කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම
මහා මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා අධීක්ෂණයක් පොදු අධ්යක්ෂ
5 කලාපීය මහාමාර්ග අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ අතිරේක සැලසුම් නිෂ්පාදන උපදේශන සේවා ප්‍රසම්පාදන සේවා තුළ විවිධ මාර්ග මාර්ගවල අත්පත් කර ගැනීමේ සැලසුම් සහ ලේඛනාගාරය යාවත්කාලීන කිරීමත් සමඟ උපදේශන සේවාව සඳහා ප්‍රමාණවත් පළපුරුද්දක් ඇති අපේක්ෂකයින්ට පූර්ව සුදුසුකම් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා කෙරේ. ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා කරනු ලබන ටෙන්ඩර්කරුවන්, ටෙන්ඩර්කරුවන් විසින් 4734 අංකයේ නීතියේ 5 කොටසේ විධිවිධානවලට අනුකූලව, ටෙන්ඩර්කරුවන් විසින් ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචි අංකය: 2014 / 45988
පරිපාලන 1
අ) ලිපිනය: 14 06100 Yücetepe ÇANKAYA / අන්කාරා: මහාමාර්ග Ismet Inonu මහාමාර්ගය අංක සාමාන්ය අධ්යක්ෂ
ආ) දුරකථන හා ෆැක්ස් අංකය: 312 415 70 00 - 312 417 28 51, 312 425 47 38
ඇ) ඊ-තැපැල් ලිපිනය: info@kgm.gov.tr
ç) පූර්ව සුදුසුකම් ලේඛනය දැකිය හැකි අන්තර්ජාල ලිපිනය: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- පූර්ව සුදුසුකම් විෂයය
(අ) තත්ත්ව, වර්ගය සහ ප්රමාණය:
158,469 කි.මී. රාජ්ය මහාමාර්ග හා පළාත් අධිවේගී මාර්ගය සහ අතිරේක සැලසුම් නිෂ්පාදන උපදේශන සේවා වල අත්පත් කර ගැනීමේ සැලසුම් සහ ලේඛනාගාරය සංශෝධනය කිරීම
ටෙන්ඩර් ලියවිල්ලේ EKAP හි ඇති පරිපාලන පිරිවිතරයෙන් විස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.
b) ස්ථානය: අධිවේගී මාර්ග 5. ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය (MERSİN)
ඇ) වැඩ කරන කාලය: ආරම්භක දිනය සිට 450 දින දර්ශනය
3 - පූර්ව සුදුසුකම් ඇගයීම
අ) ස්ථානය: මහාමාර්ග අඩවිය අධ්යක්ෂ ජනරාල්, ඒ ෙකොටස, බිම් මහල, කුඩා රැස්වීම කාමරය, Ismet Inonu මහාමාර්ගය අංකය: 14 06100 Yücetepe / අන්කාරා
b) දිනය සහ වේලාව: 14.05.2014 14: 30


ihale_dokumani_xnumx_xnumx
අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලද ටෙන්ඩර් දැන්වීම් තොරතුරු සඳහා පමණි. මුල් ලේඛනය විස්ථාපනය නොකරන්න. ප්රකාශිත ලේඛන සහ මුල් ටෙන්ඩර් ලේඛන අතර වෙනස්කම් සඳහා මුල් ලේඛනය වලංගු වේ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්