ලංසු පත්රිකාවේ නිවේදනය: හේඩාර්පාසා වරාය කළමනාකරණය හා එහි පරිසරය පිරිසිදු කිරීම

පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල සහ ඒ අවට පරිසරය පිරිසිදු කිරීම හේඩාර්පානා වරාය කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ 4 කාන්තාව සමඟ
රාජ්ය දුම්රිය මාර්ග පරිපාලන (TCDD) HAYDARPAŞA නාවික මෙහෙයුම් කළමනාකරණ තුර්කිය මහ අධ්යක්ෂ ජනරජෙය්

4 කාන්තාව සමඟ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල සහ එච්. ටෙන්ඩරය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු පහත දැක්වේ:
ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචි අංකය: 2015 / 7786
පරිපාලන 1
a) ලිපිනය: සෙලිමියර් හාරම් ඉස්කෙලේ ස්ට්රීට් උකුවාර් / ඉස්තාන්බුල්
ආ) දුරකථන සහ ෆැක්ස් අංකය: 2163488020 - 2163451705
ඇ) විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය:
- ටෙන්ඩර් ලේඛනයේ අන්තර්ජාල ලිපිනය: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ටෙන්ඩරය විෂයය පිළිබඳ සේවාව
(අ) තත්ත්ව, වර්ගය සහ ප්රමාණය:
තාක්ෂණික පිරිවිතරයේ දක්වා ඇත.
ටෙන්ඩර් ලියවිල්ලේ EKAP හි ඇති පරිපාලන පිරිවිතරයෙන් විස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.
ආ) ස්ථානය: හයිඩාපාසා වරාය කළමනාකරණ අධ්යක්ෂක
ඇ) කාලය: 10 (ආරම්භ කළ දින සිට මාස දහයක්)

3- ටෙන්ඩර්
අ) ස්ථානය: හයිඩාර්පානා වරාය කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ
b) දිනය සහ වේලාව: 12.02.2015 - 14: 00

ihale_dokumani_xnumx_xnumx

අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලද ටෙන්ඩර් දැන්වීම් තොරතුරු සඳහා පමණි. මුල් ලේඛනය විස්ථාපනය නොකරන්න. ප්රකාශිත ලේඛන සහ මුල් ටෙන්ඩර් ලේඛන අතර වෙනස්කම් සඳහා මුල් ලේඛනය වලංගු වේ.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්