අද ඉතිහාසයේ: 13 පෙබරවාරි 1923 උමුර්-යූ නෆියා වැඩසටහන සකස් කර ඇති අතර එය එහි අරමුණයි

අද ඉතිහාසයේ


13 පෙබරවාරි 1923 උමුර්-යූ නෆියා වැඩසටහන සකස් කරන ලද අතර ජාතික ඉටිහාඩ් සහ මාරිෆ් අයි උමුමියා ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා දුම්රිය හා සහන ගිවිසුම් සමාගම් විසින් ගොඩනගා ක්‍රියාත්මක කරනු ඇතැයි පුරෝකථනය කරන ලදී. මෙම වැඩසටහන නැගෙනහිර-බටහිර දිශාවට රට හරහා දුම්රිය ජාලයක් අපේක්ෂා කළ අතර ශාඛා මාර්ග ඔස්සේ මූලස්ථානයට හා වරායට සම්බන්ධ විය.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්