අද ඉතිහාසයේ: 11 පෙබරවාරි 1888 සර්කැකි ගාර් ගොඩනැඟිල්ල ආරම්භ කිරීම. වාස්තු විද්යාඥ පර්ෂියානු ඔගස්ටස් යස්මන්ඩ් මිමාර්

අද ඉතිහාසයේ


රුමේලි දුම්රිය මෙහෙයුම් සමාගම ඔස්ට්‍රියානු ජාතිකත්වයට පැවරීමට 11 එකඟ වී ඇත. සමාගමේ නම ඔරියන්ට් දුම්රිය ව්‍යාපාර සමාගමයි.
11 පෙබරවාරි 1888 සර්කෙසි දුම්රිය ස්ථානය ඉදිකිරීම ආරම්භ විය. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ප්‍රෂියන් ඔගස්ට් යස්මන්ඩ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෙම ගොඩනැගිල්ල 3 නොවැම්බර් 1890 හි ආරම්භ කරන ලදී.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්