අද දින ඉතිහාසය: 17 මාර්තු 1925 නීතිය අංක 787 කයිසර් - උලිකිස්ලා මාර්ගය Arada-දියyarbakir

අද ඉතිහාසයේ


Kayseri මාර්තු 17 1925-787 නීතිය අංක Ulukışla දුම්රිය ඉදිකිරීම් සඳහා නීතිය අහෝසි ගැන එක්-Diyarbakir-Ergani අතර මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් ගැන ද අංක නීතිය අංක 794 929 රාජ්ය දුම්රිය අත්පත් නීතිය ප්රතිදානය දිනැති.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්