අද ඉතිහාසයේ: චෙස්ටර් ව්‍යාපෘතිය සඳහා 9 මාර්තු 1911 ප්‍රොටෝකෝලය

අද ඉතිහාසයේ


9 මාර්තු චෙස්ටර් 1911 චෙස්ටර් ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන ප්‍රොටෝකෝලය මෙබුසාන් කවුන්සිලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද නමුත් එය දීර් held කාලයක් පැවති නමුත් එය සම්මත නොවීය.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්