අද ඉතිහාසයේ: 12 මැයි - 4 ජූලි 1888 ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යය සහ හර්ෂ් අතර ගැටුම…

අද ඉතිහාසයේ
12 May - 4 July 1888 ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යය සහ හර්ෂ් අතර මතභේදාත්මක ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා හ-කෙම් නියෝජිත කණ්ඩායම රැස්විය. රැස්වීමෙන් කිසිදු තීරණයක් නොතිබුණි.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්