කොනි හි 10 වලට වසා දමා ඇති පැරණි කාර්මික YHT පදික උඩුකය

10 අංකය කොනියාවේ පැරණි කාර්මික YHT පදික යටි පාලම වසා දමා ඇත: 10 අංක දුම්රිය වීදියේ කාර්මික අධිවේගී දුම්රිය පදිකයින්ගේ යටි පාලම වසා දමා ඇත්තේ එය ඉදිකිරීම් භූමියේ පවතින බැවිනි.


කොන්යා මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, “ඉදිකිරීම් කටයුතු විෂය පථය තුළ පැරණි තිරිඟු වෙළඳපොළේ YHT දුම්රිය ස්ථානයේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය 10 අංක පැරණි කාර්මික අධිවේගී දුම්රිය පදිකයින්ගේ යටි පාලම ඉදිකිරීම් ස්ථානය සඳහා වසා දමා ඇත.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්