පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

ටුවන්සා ප්රධාන අධ්යක්ෂක තනතුරට ඉලන් කොකාසලාන් පත් කර ඇත

ටවාසා හි සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස පත් කරන ලද ඇල්හාන් කොකාර්ස්ලාන් සිය රාජකාරිය ආරම්භ කළේ: මහාචාර්ය. ආචාර්ය ටවාසා හි ඇල්හාන් කොකාර්ස්ලාන් [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය මාර්ග
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අද ඉතිහාසයේ: 21 මැයි 1941 ස්ලිලියංග්ඩ්-උස්ුන්කෝප්රු දුම්රිය දුම්රිය

අද, 21 May 1941 ස්ලිංග්රඩ්-උස්කුකර්ප්රු දුම්රිය මාර්ගය විවෘත කිරීම සහ තුර්කි රාජ්ය දුම්රිය මාර්ගයේ විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් දිමෝටිකාහි දී පැවැත්විණි.