අද ඉතිහාසයේ: 15 අගෝස්තු 1888 ඩොයිෂ් බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරී…

අද ඉතිහාසයේ
15 අගෝස්තු 1885 මර්සින්-අදානා දුම්රිය ඉදිකිරීමේදී ගින්නක් ඇතිවිය.
15 අගෝස්තු 1888 ඩොයිෂ් බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරී සීමන්ස් ජර්මානු විදේශ කාර්යාලයට ඉල්ලුම් කළ අතර ඇනටෝලියානු දුම්රිය සහනය පිළිබඳ සිය ස්ථාවරය ඉල්ලා සිටියේය. සහන ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ජර්මානු විදේශ 2 සැප්තැම්බර් 1888'de, නමුත් කිසිදු හානියක් නොපෙන්වා පමණක් නොව, සියලු අවදානම් ඩොයිෂ් බැංකුවට අයත් බව ද කියා සිටියේය.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්