අද දින ඉතිහාසය: 19 ඔක්තෝබර් 1898 බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය සඳහා සහනය

බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය
බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය

අද ඉතිහාසයේ
19 ඔක්තෝබර් 1898 බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය සහනය නැවතත් ඩොයිෂ් බැංකුවට ලබා දෙන ලදී.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්