අද ඉතිහාසයේ: 26 ජනවාරි 2017 XNUMKale පාලම සඳහා 1915 ටෙන්ඩරය

අද ඉතිහාසයේ
26 ජනවාරි 1925 Ereğli Karadere imimendifereri හි ඉදිකිරීම් සහ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ 548 නීතිය නිකුත් කරන ලදී.
26 ජනවාරි 2017 1915 Ç කක්කලේ පාලම සඳහා ටෙන්ඩරය අවසන් කර ඇත. ටෙන්ඩරය ඩේලීම්-ලිමාක්-එස්කේ-ඉදිකිරීම් මධ්‍යස්ථානය දිනා ගත්තේය
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්