අද ඉතිහාසයේ: 28 පෙබරවාරි 1888 ගලීසියාවේ යුදෙව් පාසල්

බෙලෝවා වකර්ආර් රේඛාව
බෙලෝවා වකර්ආර් රේඛාව

අද ඉතිහාසයේ
28 පෙබරවාරි 1888 හර්ෂ් 12 ගැලීසියාවේ යුදෙව් පාසල් විවෘත කිරීම සඳහා ෆ්‍රෑන්ක් මිලියනයක් පරිත්‍යාග කළේය. බෙලෝවා-වකරෙල් මාර්ගය ඉදිකිරීම අවසන් වූ විට බල්ගේරියානු ජාතිකයන් ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යය අත්පත් කර ගත් අතර එය වාඩිලා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්