බර්සාහි කේබල් කාර් නැව්වලට දැඩි සුළං බාධාවක්

ශීත and තුවේ හා සොබාදහමේ සංචාරක කර්මාන්තයේ වැදගත් මධ්‍යස්ථානයක් වන උලුඩායි වෙත ප්‍රවාහනය සපයන කේබල් මෝටර් රථය ගුවන් විරෝධය හේතුවෙන් නතර කර ඇත.


තද සුළං හේතුවෙන් පෙබරවාරි මස සිකුරාදා අපගේ පහසුකම වසා දමන බව බර්සා ටෙලිෆෙරික් ඒ. හි ප්‍රකාශය මඟින් පැයට 500 කැබින් එකක් සමඟ 176 මගීන් දහස් ගණනක් සමුළුවට ප්‍රවාහනය කරන බව බර්සා ටෙලිෆෙරික් ඒ.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

1 පරිකථනය

  1. සුළඟ හැකි ඉක්මනින් කපා දමා කේබල් කාරය නැවත ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමු.

අදහස්