අද දින ඉතිහාසය: 12 මාර්තු 1911 බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය මාර්ග

බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය
බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය

අද ඉතිහාසයේ
12 මාර්තු 1911 බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය සඳහා අතිරේක ගිවිසුම ජර්මානුවන් සමඟ අත්සන් කරන ලදී. මොබුසාලර් විරෝධතා සැලකිල්ලට ගනු ලැබුවේය. බැග්ඩෑඩ් බස්රා ගල්ෆ් සහ වරාය සහනය අත්හැර දැමිනි.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්