නාවිකයින් සඳහා වාචික පරීක්ෂණ TCDD Vangölü ෆ්රෙඩ් අධ්යක්ෂක වෙත භාරදිය යුතුය

Vangölü අධ්යක්ෂ කිරීමට ජනරජයේ තුර්කිය රාජ්ය දුම්රිය TCDD පාරු නායක (මාවත්) සහ ප්රධාන ඉංජිනේරු / başmakinis (මාවත්) විය 13.04.2018 වාචික විභාග ප්රතිඵල මත බඳවා ගත් පැවැත්වීමට නියමිත නාවිකයන් සඳහා tradename


නාවිකයින්ගේ වාචික විභාග ප්‍රති results ල වැන්ගාලේ තොටුපළ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට ගෙන යාම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්