අද දින ඉතිහාසය: 20 ජූනි 2003 ඇන්කර්-එර්සුරම්

අර්සුරම් එක්ස්ප්‍රස්
අර්සුරම් එක්ස්ප්‍රස්

අද ඉතිහාසයේ
20 ජූනි 2003 Ankara-Erzurum මාර්ගයේ ධාවනය වන එර්සුරම් එක්ස්ප්රස් මාර්ගයේ කාර්ස් දක්වා ව්යාප්ත කර ඇත.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්