අද දින ඉතිහාසය: 8 ජූනි 2003 විසින් ඉනාරක-ඉස්තාන්බුල් වලට 3 දක්වා අඩු කරනු ඇත

අද දින ජූනි මස ඇන්කර් ඉස්ටාන්ටා වේලාව
අද දින ජූනි මස ඇන්කර් ඉස්ටාන්ටා වේලාව

අද ඉතිහාසයේ
8 ජූනි 1933 දුම්රිය ධාවනය අත්සන් කිරීම අනුමත කිරීම සඳහා 2285 අංකනය නිකුත් කර ඇත.
8 ජුනි 2003 Ankara-ඉස්තාෂීර් 3 හි ඉස්තාන්බුල් හි 1 පැය අඩුකර ඇති ඇන්කාර්-ඉස්තාන්බුල් අධිවේගී දුම්රිය ව්යාපෘතිය. වේදිකාවේ පදනම පිහිටුවන ලද්දේ අග්රාමාත්ය රෙස්පේ ටේයිප් එර්ඩෝගන් විසිනි.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්