අද දින ඉතිහාසය: 31 ජූලි 1908 හිජාස් දුම්රිය මාර්ගය

හයිකේ දුම්රිය හදිසි අවස්ථාව
හයිකේ දුම්රිය හදිසි අවස්ථාව

අද ඉතිහාසයේ
31 ජූලි 1908 හීජාස් දුම්රිය මාර්ගය මෙඩිනා වෙත ළඟා විය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්