ටෙන්ඩර් ඇඩ්සයිසස්

ප්රසම්පාදන දැන්වීම: වන්-කපිකෝයි රේඛාවේ මාර්ග අතුරු පාලක / අධිවේගී මාර්ග සැලසුම් කිරීම

වෑන් - කපිකි ලයින් අධිවේගී යටි පාලම / ඕවර්පාස් ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම රාජ්‍ය දුම්රිය පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ (ටීසීඩීඩී) එක්ස්එන්එම්එක්ස්. කලාපීය මිලදී ගැනීමේ අධ්‍යක්ෂක වැන්-කපිකි රේඛාව KM: 5 + 3, KM: 072 + 8 සහ KM: 944 + 12 '855 PCS HIGHWAY SUB / SUPERCENT PROJECT සූදානම් කිරීම [වැඩි විස්තර ...]

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

මලති උතුරු බෙල්ට් මාර්ගයෙහි කයිරානාක් මෙලෙක්බබා රේඛාව සේවය කරනු ලැබේ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: Kuzey kuşak yolumuzun Kaynarca-Melekbaba hattını asfaltlayarak hizmete açtık. Bundan sonra ki süreçte yolumuzu viyadük projesiyle Battalgazi yoluna bağlayacağız. Asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

කන්කසින් TCDD 2 ප්රාදේශීය කාර්යාලය වෙත ගොස් ඇත

කැන්කේසන්, ප්‍රවාහන නිලධාරි-සෙන්, සභාපති, අර්කාන් ගුලර්, 1 හි අන්කාරා ශාඛාවේ ප්‍රධානී සහ TCDD 2 ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විවිධ සංචාරයන් කළහ. කැන්කේසන් සහ ඔහුගේ පිරිවර මුලින්ම 2 ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු විය [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

ඉස්තාන්බුල් නව ගුවන්තොටුපල වාණිජ ක්ෂේත්රවල දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි

İlk fazı tamamlandığında 90 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’n “in önde gelen 100’e yakın perakende şirketinin üst düzey yöneticilerini “İGA Perakende Günü”nde ağırladı. 100’e yakın havayolu şirketinin [වැඩි විස්තර ...]

16 බර්සා

බර්සා රින්ග්වුඩ් පාරේ අධිවේගී දුම්රිය සඳහා කුඩාවීම

Anımsıyoruz da… Çevre Yolu’nun ilk dillendirildiği 90’lı yıllarda, Bursa trafiğini doğrudan ilgilendirmeyeceği gerekçesiyle gereksiz bulanlar çıkmıştı. Gelinen noktada… 8 yıldır Bursa trafiğini İstanbul-Ege hattındaki araçlardan koruyan en önemli ulaşım yatırımı oldu. Öncelikle, [වැඩි විස්තර ...]