දුම්රිය

සූර්ය කාර් කණ්ඩායමේ සිට ජනාධිපති බුකර්කෙන් දක්වා

Eskişehir’e güneş enerjisi ile çalışan arabalarının tanıtımını yapmak için İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen 23 öğrenci, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ettiler. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kontrol ve Otomasyon [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

නගරාධිපති Şahin: un අප නිසැකවම Samsun Başkan රථවාහන සහ වාහන නැවැත්වීමේ ගැටළු විසඳා ගනීවි

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Samsun için önemli açıklamalar yaptı. Başkan Şahin “2023 yılında Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlayacağız. Cumhurbaşkanımız ve genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin önüne 2023, 2053 [වැඩි විස්තර ...]

ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

සින්ක්න්-යෙන්කෙන්ටන්-කසාන් සෝඩා දුම්රිය ඉදිකිරීමේ කටයුතු ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

Sincan -Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon Ve Telekomünikasyon Yapım İşi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2017/332885 KİK numaralı sınır değeri 319.374.829,10 TL ve yaklaşık [වැඩි විස්තර ...]

ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

කර්කාගාසා දුම්රිය ගොඩනැගිල්ල ප්රතිසංස්කරණය කිරීම

Kırkağaç İstasyon Binası Ve Müştemilatının Restorasyonu Ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması İşi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2018/312750 KİK numaralı sınır değeri 1.865.000,00 TL ve yaklaşık maliyeti [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

TÜRSİD දුම්රිය පද්ධතිය විද්යුත්-ඉෙලක්ෙටොනික පහසුකම් ෙකොමිෂන් සභා රැස්වීම සමසුන් හිදී පවත්වන ලදි

Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği’nin (TÜRSİD) Elektrik-Elektronik Tesisleri Komisyonu IX. Toplantısı 12-13 Temmuz 2018 tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’ın ev sahipliğinde Samsun’da yapıldı Ülkemizde faaliyet gösteren tüm kent içi raylı [වැඩි විස්තර ...]

හුමාලය
දුම්රිය

ඓතිහාසික ස්ටීම් වීව් දුම්රිය ප්රදර්ශනය කාර්ස් දුම්රිය ස්ථානයේ

බොහෝ අවුරුදු මගී සහ භාණ්ඩ ප්රවාහන භාවිතා 76 ප්රවාහන වසර දිනය කළු දුම්රිය Kars දුම්රිය ස්ථානය තුළ ප්රදර්ශනය වේ සඳහා තුර්කිය රාජ්ය දුම්රිය: කළු සංදර්ශනය පිළිබඳ ඉතිහාසය දුම්රිය ස්ථානය Kars වාෂ්ප. මෑතකදී උනන්දුව [වැඩි විස්තර ...]

07 Antalya

ඇලැන්යාහි රැහැන් කාර් මත රාත්රී ලිෆ්ට්

ඇන්ටාලියා ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ඇලන්යා හි කේබල් කාරය සවස් වරුවේ 19.00 පසු සේවය කිරීම වලක්වන ලදී. මීට වසර ගණනාවකට පෙර 1 විවෘත කර එහමෙඩෙක් බලා පිටත්ව ගිය ඇලන්යා ඩම්ලාටා කලාපයෙන් පිටත් වන ඇලන්යා කේබල් මෝටර් රථය මාලිගාවට විකල්පයකි. [වැඩි විස්තර ...]