දුම්රිය

Fethiye හි 30 වාර්ෂික මුග්මෝපීය කිරීමේ ව්යාපෘතියේ 2020 වර්ෂය තුළ

ෆේතියේ වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ (එෆ්ටීඑස්ඕ) සභාපති ඔස්මාන් සිරාලි, කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක් පිළිබඳ ෆෙතියීගේ 30 වාර්ෂික සිහිනය නිවේදනය කළේ ස්ථානය වෙනස් වන බවයි. පෙර පරිපාලනය '2018 වර්ෂය අවසානයේ අපි කේබල් කාරය ගන්නෙමු' [වැඩි විස්තර ...]

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අලහහීර් මරණ මාරුතලය

මනීසා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් යෙල්මාස් ජෙනෝවුලු, මාර්ග ඉදිකිරීම් හා අළුත්වැඩියා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී ෆෙව්සි ඩිමීර් සහ ඇලසෙහීර් පාලමේ ඇලසෙහීර් අලි උසාක් නගරාධිපති [වැඩි විස්තර ...]

පමුකෝවා දුම්රිය අනතුර
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අද ඉතිහාසයේ: 22 ජූලි 2004 සකරියා පමුකෝවා හි ඉස්තාන්බුල්-අන්කාරා ගවේෂණය

Tarihte Bugün 22 Temmuz 1920 Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, tren istasyonlarına asılan emrinde, şimendifer işine bilmeyenlerin karışmamasını, Hıristiyan şimendifer memurlarına iyi davranılmasını istedi. Milletin onlara bu konuda söz [වැඩි විස්තර ...]