අද දින ඉතිහාසය: 30 අගෝස්තු 1930 ඇන්කර්-සිවාස් රේඛාව

සිවස් දුම්රිය ස්ථානය
සිවස් දුම්රිය ස්ථානය

අද ඉතිහාසයේ
30 අගෝස්තු 1930 ඇන්කර්-සිවාස් මාර්ගය සහ සිවසස් දුම්රිය ස්ථානය විවෘත වේ. 602 කි. 36 උමඟ පවා සෑදූ අතර 41.200.000 පවුම් වැය විය. අග්රාමාත්ය ඉස්මාට් පෂා මැතිතුමා විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී කතා කළාය. "ඇන්කාරා-එර්සුර්ම් දුම්රිය නැවතුණේ නම් යුරෝපයට සාර්රියා ඇතුළු වනු ඇති බවට සැකයක් ඇත."

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්