අද දින ඉතිහාසය: 28 අගෝස්තු 2003 ප්රවාහන ඇමති

අද ඉතිහාසයේ
28 අගෝස්තු X ඉලක්ක සහිතව කළමනාකරණය හා වෙනස්කම් කිරීම X බිනලි යල්ඩ්රයිම් හි නායකත්වය යටතේ දියත් කරන ලදී.
අගෝස්තු 28 2009 තුර්කිය හා පාකිස්තානය "තුර්කිය-පාකිස්තාන බහාලුම් කලාප දුම්රිය" පිහිටුවන ලද ප්රථම අවස්ථාව සඳහා ප්රවාහන අමාත්යවරයාගේ උපදෙස් අනුව, 6 566 දහසක් ටේ්රල් 13 දින සම්පූර්ණ විසින් Haydarpasa lKm විය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්