අෆයොන්කරහිසාර්හි බස් ගාස්තු බස් ගාස්තු

Afyonkarahisar මහ නගර සභා බල, Yüntaş බස් මෙහෙයුම්, ඒව දිනය සහ Eid අල්-Adha කාලය (20-21-22-23-24 අගෝස්තු) උදෑසන 07: 00 සවස 24: වීසි 00 පැය අතර මුද්ද රාජ්ය සේවය තුළ වනු ඇත. 18 අනුව පොදු ප්රවාහන සේවා සැපයීම සඳහා මුළු ප්රවාහන වියදම් මංගල්යය 22 1 මාර්ග තුළ පොදු බස් මාර්ගය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්