ආර්සින්සන්හි රථවාහන සංඥා

අර්සින්කන් නාගරික පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම්, පුරවැසියන් සඳහා 26 හන්දිය සහ දේශීය හා විදේශීය සංචාරක ආයතන සහ සංවිධාන අර්සින්කන් හි සංචාරක ප්‍රදේශවල දිශාව සඳහා සහ රථවාහන තොරතුරු සං signs ා එකතු කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, නගර මධ්‍යයේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න රථවාහන ප්‍රවාහයක් සැපයීම සඳහා නගර මධ්‍යයේ වීදිවල සහ වීදිවල පදික වේදිකා සහ මාර්ග අලුත්වැඩියා කිරීමේ කටයුතු වලින් පසුව අර්සින්කන් මහ නගර සභා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම් පැරණි රථවාහන සං signs ා අලුත් කිරීමෙන් පසු අතුරුදහන් වූ ස්ථානවලට නව සලකුණු එකතු කරනු ලැබේ.

අර්සින්කන් නගරාධිපති සෙමලෙටින් බාසෝයි මහතා මෙසේ පැවසීය. “දිශානති සං signs ා මාර්ග තදබදය තුළ රිය පැදවීමේ පහසුව සහ පදිකයින්ගේ ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා අපගේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම් රථවාහන සං on ා පිළිබඳව කටයුතු කරමින් සිටී. අධ්යයනයේ විෂය පථය තුළ, නගර මධ්යස්ථානයේ බොහෝ ස්ථානවල රථවාහන සං signs ා අලුත් කරන ලදී. පදිකයින්ගේ සහ රියදුරන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා, රථවාහන සං .ා නොමැතිකම නිසා සිදුවන අනතුරු වළක්වා නොගැනීම සඳහා ප්‍රවාහනයේ සුවපහසුව සහ ආරක්ෂාව වැඩි කිරීමට අපි දිගටම උත්සාහ කරමු. ඊට අමතරව, නගර මධ්‍යයේ ඔබ යන ගමනේදී රථවාහන තොරතුරු සං signs ා එකතු කරමින් 26 ස්ථානයට ඔබ සමඟ පදිංචිය, සංචාරක ප්‍රදේශ, ආයතන සහ සංවිධාන සොයන්නේ පහසු සහ පහසු මාර්ගයක් ලබා දීම සඳහා ය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්