මනීසා හි නීති විරෝධී සේවා ප්‍රවාහනය සඳහා මාර්ගයක් නොමැත

එය ක්‍රියාත්මක කර ඇති ක්‍රියාත්මක කිරීම් සමඟ පුරවැසියන්ගේ සුභසාධන මට්ටම ඉහළ නැංවීමට උත්සාහ කරන මනීසා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, ජේ ප්ලේට් යෙදුමේ විෂය පථය තුළ සේවා වාහන පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කර ඇති අතර, එය මෑත වසරවලදී ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කිරීමෙන් නීති විරෝධී සේවා ප්‍රවාහනය වැළැක්වීම අරමුණු කර ගෙන ඇත.

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya başladığı toplu ulaşımda dönüşüm ve J plaka uygulaması ile ulaşıma yeni ve modern bir soluk getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaçak servis taşımacılığının önüne geçerek, bu işle geçimlerini sağlayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, merkezde hizmet veren toplu taşıma ve servis taşımacılığı yapan araçlarda denetimlerde bulundu. Araçlarda kanun kapsamında olması gereken şartları yerinde inceleyen ekipler vatandaşların rahat rahat seyahat etmesi için çalışmalarını yürüttü. Vatandaşların konforlu ve sorunsuz bir şekilde toplu taşıma hizmetinden faydalanabilmeleri için belirli aralıklarla, farklı konularda denetim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්