කොස්බෙයි, බාස්මනි ගාර්හි දැනට කෙරෙමින් පවතින පර්යේෂණ

TCDD Izmir 3. කලාපීය කළමණාකරු සෙලීම් කොස්බේ, බාස්මාන් ගාර් හි වේදිකාව ඉදිකිරීම, 27 සැලසුම් අංක සමඟ ගබඩාව ඉදිකිරීම සහ වෙබ් අඩවියේ බාස්මාන් ගාර් සේවා නඩත්තු නාලිකා පිළිබඳව සොයා බැලීය.

දේපළ වෙළඳාම් කළමණාකරු බකි අක්තෝයි, දුම්රිය නඩත්තු සේවා සහකාර කළමණාකරු හසන් ඔනි සහ බාස්මාන් දුම්රිය ස්ථානාධිපති සහකාර කළමනාකරු අලි අහ්සාන් ආනාර් යන මහත්වරුන් ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු කොස්බේගේ පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වූහ.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්