සැම්සන්-සිවාස් දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණ කටයුතු අවසානය කරා

සැප්තැම්බර් 2015 හි ගමනාගමනය වසා දමා සැම්සුන්-සිවස් (ick න) දුම්රිය මාර්ගය රැකබලා ගෙන ඇත. වැඩ කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේ දී මාර්ගය විවෘත කිරීමට නියමිතය.

සැම්සුන්-සිවස් (කලන්) දුම්රිය මාර්ගය අවසන් අදියර කරා ළඟා වී තිබේ. සැප්තැම්බර් මාසයේදී 2015 දුම්රිය ගමනාගමනය සඳහා වසා දමා ඇති අතර දුම්රිය මාර්ග ඇතුළුව 378 කිලෝමීටරයක් ​​සැම්සුන්-සිවස් දුම්රිය මාර්ගයේ සිදු කෙරෙන අතර එය 420 කිලෝමීටර සඳහා නඩත්තු කර නඩත්තු කරනු ලැබේ.

ව්‍යාපෘතියේ පවුම් බිලියන 1,2 හි සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම් පිරිවැය 90 වාර්ෂික රේඛාවේ යටිතල පහසුකම් සමඟ අළුත් කරනු ලැබේ. සං sign ා පද්ධතිය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ රේඛීය ධාරිතාව ඉහළ නංවන අතර උතුරු-දකුණු කොරිඩෝවේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය පවා දුම්රිය මාර්ගයට මාරු කෙරේ.

ඉහළ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කළ හැකි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය වේගය, රේඛීය ධාරිතාව සහ හැකියාව වැඩි කිරීම, වඩාත් සුවපහසු, ආරක්ෂිත හා වේගවත් මෙහෙයුමක් සිදු කිරීම සහ නඩත්තු වියදම් අඩු කිරීම මෙහි අරමුණ විය. ව්‍යාපෘතියට පෙර 20 වූ දුම්රිය සංඛ්‍යාව 30 දක්වා ඉහළ යනු ඇති අතර එමඟින් 50 හි රේඛීය ධාරිතාව ඉහළ යනු ඇත. 2015 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ගමනාගමනය පුහුණු කිරීම සඳහා වසා දමා තිබූ සැම්සුන්-සිවස් දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය කිරීම සැප්තැම්බර් මාසයේ දී නිම කර ප්‍රවාහනය සඳහා විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්