දුම්රිය

100 දිනපතා ක්රියාකාරී සැලැස්ම තුළ ප්රවාහන අමාත්යාංශය හා යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Havalimanı’nın adının Muş Sultan Alparslan Havalimanı olacağını söyledi. Erdoğan açıklamasında şöyle dedi: “Şimdi heyecanlandım. Açılışta veririz [වැඩි විස්තර ...]

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

TÜDEMSAŞ සාමාන්යාධිකාරී Başoglu Khan Tattoo සමාගමට පැමිණියේය

Sivas Organize Sanayi Bölgesinde, Türkiye genelinde demiryolu sektörüne dönük işler yapan, Türkiye’nin sayılı dövme tesisleri arasında yer alan Khan Dövme firmasını ziyaret eden TÜDEMSAŞ Genel Müdür V. Mehmet Başoğlu firma [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

මෙට්රොබස්වල ගවේෂණවලදී ඇල්ෆල්ට් අධ්යයනය හාලිච් පාලම මත

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak. Bu [වැඩි විස්තර ...]

හයිදර්පාසා දුම්රිය සේවය
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අද ඉතිහාසයේ: 4 අගෝස්තු 1871 රජය සතු පළමු දුම්රිය මාර්ගය

Tarihte Bugün 4 Ağustos 1871 Devlet teşebbüsü ilk demiryolu hattı Haydarpaşa-İzmit demiryolu yapımına başlandı. 4 Ağustos 1895 Çöğürler-Afyon (74 km) hattı açıldı. Hat, 31 Aralık 1928’de satın alındı. 4 Ağustos [වැඩි විස්තර ...]