අද දින ඉතිහාසය: 14 අගෝස්තු 1944 බෙසිරි-ගාර්සාන් රේඛාව

අද ඉතිහාසයේ
14 අගෝස්තු අගෝස්තු මස 1869 Porthole Company සහ Porte අතර පැවති සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලයක් ලෙස සමාගමට හිතකර විය.
14 අගෝස්තු අගෝස්තු 1911 ඔරියන්ටල් දුම්රිය සමාගමේ ආරක්ෂක මාර්ගයේ ආරක්ෂකයින් ආයුධ ගෙන යාමට අවසර ලැබිණි. සමාගම් විසින් ආයුධ සැපයීමට තීරණය කරන ලදී.
14 අගෝස්තු අගෝස්තු 1944 බෙසිරි-ගාර්සාන් රේඛාව (23 කිලෝමීටර) ආරම්භ කරන ලදී.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්