06 ඇන්කාරා

Polatlı දුම්රිය ගොඩනැගීම ප්රතිෂ්ඨාපන ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

Polatlı Gar Binası Restorasyonu İhalesi Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2018/378553 KİK numaralı yaklaşık maliyeti 532.001,93 TL olan Polatlı Gar Binası Restorasyonu İşi ihalesine 10 firma tekli [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

ටංකනය සඳහා ටෙක්සාස් හි අධ්යක්ෂක İsa Apaydınචාරිකා

ප්රවාහන අධ්යක්ෂ ජනරාල්-සෙන් Can Cankesen, TCDD සමාගමේ අධ්යක්ෂ İsa Apaydın සහ TCDD නියෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි මුස්තෆා චාවසුගුප්ල් මහතාගේ කාර්යාලයේදී. සාමාන්යාධිකාරී İsa Apaydın ile yapılan görüşmede TCDD Genel [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

ඇන්කර්හි ඇනඩොලු බුල්වාඩ්හි අඛණ්ඩ ප්රවාහන කටයුතු

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir tarafında sürdürdüğü ve okulların kapanmasıyla birlikte hızlandırdığı ulaşım çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bir yandan Ankara trafiğine önemli ölçüde nefes aldıracak üç dev proje Kepekli, [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

Ataköy ඉකිකැලි මෙට්රෝ ඉඳිකිරීමෙහිදී

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ataköy-İkitelli metro hattında Yenibosna ve Çobançeşme metro durakları arasındaki şantiyede çalışan yaklaşık 700 işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Bayburt Group firmasına bağlı olarak çalışan işçiler, Çobançeşme’deki [වැඩි විස්තර ...]

10 බළිකසිරි

ඊජියන් ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් වන බසීක්සිරිර් නගරය බවට පත් වේ

Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Balıkesir’in bölgedeki otoyol, köprüler ve raylı sistem ile sanayiciler için en cazip illerden biri olduğunu açıkladı. Eğinlioğlu, “Organize Sanayi Bölgemiz 3 etapta 770 hektar [වැඩි විස්තර ...]

35 ඉස්මීර්

ගාසි බුලවාර්ඩ්හි ට්රෑම් රථ නැවතුම

Mühendisler: Büyükşehir, “Gazi Bulvarı’nda tek ağaç kesilmeden tramvay hattının geçirilmesi” planını sağlıklı şekilde uygulamadı. İzmir Orman Mühendisleri Odası, Gazi Bulvarı’ndaki ağaçların tramvay çalışmaları sırasında zarar gördüğünü ifade etti. Orman Mühendisleri [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

විශ්ව විද්යාලය-ටෙක්කෙකෝයි ටැම් එක්ස්පීඩීස් සැම්සන්හි නැවත ආරම්භ කරන ලදි

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ tarafından Asarağaç deresi ıslah çalışmaları nedeniyle durdurulan Üniversite – Tekkeköy seferleri yeniden başladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada ”Samsun Büyükşehir [වැඩි විස්තර ...]