01 අදනා

අදානේ නිදහස් පොදු ප්රවාහන සේවය

අදනා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් සුසාන භූමි වෙත නොමිලේ බස් සේවා සංවිධානය කරනු ඇති අතර, නිවාඩු කාලය තුළ පොදු ප්‍රවාහන සේවාව නොමිලේ පවත්වාගෙන යනු ඇති අතර ජංගම u ාතකාගාරවල නොමිලේ පූජා සේවාවක් සපයනු ඇත. අදානාහි ඊද් අල්-අදාගේ සාමය සහ විශ්වාසය [වැඩි විස්තර ...]

07 Antalya

50 ඇන්ටාලිය නගරයේ පොදු ප්රවාහන පහසුකම්

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri, Antray ile nostaljik tramvayı bayramda vatandaşları yüzde 50 indirimli taşıyacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına toplu ulaşımda vatandaşları [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

කොන්යා මහජන ප්රවාහන පළමු දින 2 දිනය නිදහස්

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu ve sorunsuz bir şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Altay, Büyükşehir’e ait bütün kapalı otoparkların bayram öncesi Cumartesi, [වැඩි විස්තර ...]

ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

Halkalı බෝලට් නඩත්තු කිරීම හා ගල් වහල් වැඩ ඉදිකිරීම් අතරතුර මුරුති

14 දුම්රිය නඩත්තු කාර්යාලය Halkalı Muratlı Arası Menfez Bakım Ve Taş Duvar İşleri Yapım İşi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2018/377354 KİK numaralı sınır değeri [වැඩි විස්තර ...]

නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

කුබන් උත්සවයේ දුම්රිය සඳහා 54 ආසන දහස් ගණනක්

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından hem memleketlerine gidecekler hem de tatile çıkacaklar için yaşanacak yoğunluk nedeniyle kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm [වැඩි විස්තර ...]