අද දින ඉතිහාසය: 8 අගෝස්තු 1903 ෆ්ලොරිනා සමග කපා

අද ඉතිහාසයේ
8 අගෝස්තු 1903 ෆ්ලෝරිනා සහ කිනාලි දුම්රිය ස්ථාන අතර පාලම විනාශ වී ඇත

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්