අයිනර්සර්ස් හන්දිය සිට ඩිලෝසාසි දක්වා පිවිසීම

ඩිලෝවාස් හි බටහිර හන්දියේ සම්බන්ධතා මාර්ග ඉදිකිරීමට අමතරව, කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව දැන් නැගෙනහිර දෙසින් පිහිටි අයිනර්ස් හන්දියේ සම්බන්ධතා මාර්ග ස්ථාපිත කරමින් සිටී. ඩිලෝවාස් අයිනර්ස් හන්දිය - යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදි සම්බන්ධතා මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය තුළ, ඩී-එක්ස්එන්එම්එක්ස් පාරේ ඩිලෝවාස් දිස්ත්‍රික්කයේ සහභාගීත්වය හා වෙන්වීම සපයන අයිනර්ස් හන්දියේ ශාඛා තුළ කටයුතු සිදු කෙරේ. යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදියට දිස්ත්‍රික් ගමනාගමනයේ පැත්ත විවෘත කරමින් මාර්ගය සම්බන්ධ කිරීමෙන් අඛණ්ඩතාව ලබා දෙනු ඇත.


දිස්ත්‍රික්කයට හැඳින්වීම පහසු වනු ඇත
D-100 අධිවේගී මාර්ගයේ පිහිටා ඇති අයනර්ස් හන්දිය, ඩිලෝවාස් නගර මධ්‍යයට ප්‍රවාහනය කිරීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඩිලෝවාස් දිස්ත්‍රික්කයේ D-100 අධිවේගී මාර්ග මාර්ගය (යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදිය) දැනට දෙයාකාරයක් ලෙස සේවය කරයි. D-100 සහ පැති මාර්ගය අතර උන්නතාංශ වෙනස නිසා මාර්ග අඛණ්ඩතාව නොමැති වීම නිසා, D-100 මාර්ගයෙන් ඩිලෝවාස් දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍රයට ප්‍රවේශ වීම වෙනත් මාර්ග හරහා වක්‍රව ලබා දිය හැකිය. නව ව්‍යාපෘතියත් සමඟ මෙම ගැටළුව තුරන් වී දිස්ත්‍රික්කයට ප්‍රවාහනය පහසු වනු ඇත.

250 මීටර පාර
ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය තුළ, දැනට පවතින අයිනර්ස් හන්දිය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා වටරවුම සහ සම්බන්ධ කිරීමේ මාර්ගය වැදගත් පහසුකම් සපයනු ඇත. ඉස්මට් දිශාවට ඩිලෝවාස් දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍රයට ප්‍රවේශ වීම පැති පාර හරහා ලබා දෙනු ඇත. කාර්යයේ විෂය පථය තුළ, අයිනර්ස් ක්‍රීක් හි 252 මීටර් කොටස නැවත ගොඩනඟනු ඇත. මීටර් දහස් ගණනක් දිග 250 දිග මාර්ගය සහ යටිතල පහසුකම් සැකසෙනු ඇත.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්