දුම්රිය

වීසා කාලය ඩෙනිස්ලි ශිෂ්‍ය කාඩ්පතෙන් ආරම්භ වේ

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu “Denizli Öğrenci Kartı”nda vize dönemi başladı. Vize dönemi 30 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında [වැඩි විස්තර ...]

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

Hulusi Akar Boulevard හි දෙවන අදියර සඳහා පිටත් වේ

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri trafiğine büyük ölçüde rahatlama getirecek olan bulvarların yapımını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in büyük önem verdiği projelerden biri olan Hulusi Akar Bulvarı’nın ikinci etabında da gidiş [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

3. ගුවන්තොටුපල ප්රවාහන රේඛා සහ රේඛා ගාස්තු

İstanbul’a Dünya üzerinde en büyük olacak havalimanının çalışmalarında sonuna yaklaşılırken 29 Ekim’de açılışının yapılacağı havalimanı istikametinde çalışacak otobüslerinde yolculardan alacağı fiyatlar belli oldu. 3. Havalimanı için 150’den daha fazla otobüs [වැඩි විස්තර ...]

අක්කරේ කොකේලි සිතියම
දුම්රිය

අක්කරෙයි ට්රෑම් රේඛනය කොකාෂි ක්රීඩාංගනය දක්වා ව්යාප්ත කෙරේ

Akçaray tramvay hattının Kuruçeşme’nin ve Şehir Hastanesi’nin ardından Kocaeli Stadyumu’na kadar uzayacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. Tramvay hattı giderek şehir geneline yayılıyor. Daha önce ihalesi yapılan projeye göre Kuruçeşme, [වැඩි විස්තර ...]

නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

මේ බව නිවේදනය නව මෙගා ව්යාපෘති ක්විට් කිරීමට තුර්කියේ ටෙන්ඩර්

Yoğun bir ekonomik savaşla karşı karşıya kalan Türkiye farklı pek çok cephede aynı anda savaşırken bunlara ek olarak büyük ulaşım projelerinden de vazgeçmeden yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ulaştırma Bakanlığı 2018 [වැඩි විස්තර ...]

86 චීනය

චීනයේ සිල්ක් මාර්ග ව්යාපෘතිය කොමර්ෂල් හෝ දුර්වල රටවල් සඳහා උගුලක් වේද?

Çin’in devasa ‘Kuşak ve Yol’ girişimi projesi, 5’inci yılını geride bırakırken kimi katılımcı ülkelerin borç batağına saplanması ve kredilerini ödeyemeyecek hale gelmeleri, ‘projenin yıldızı sönüyor mu?’ sorusunu akıllara getiriyor. Girişimin [වැඩි විස්තර ...]

ගන්සු
නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

TCDD ප්රකාශයට පත් කරන ලද මට්ටම් වලංගු වන සජීවනය

TCDD demiryolu kullanıcılarına yönelik bilgilendirme animasyonları hazırlamaya devam ediyor. Daha önce katener’in tehlikeleri ve trenlere taş atılmamasına yönelik hazırlanan animasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu yeni animasyonun senaryosu bariyerli hemzemin [වැඩි විස්තර ...]

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

සෙලෙන්ඩියේ පදික මාර්ග හා රථවාහන ආරක්ෂිත මාර්ග සහ ට්රැක්ටර් වැඩ

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Selendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yaptığı yol ve tretuvar çalışması sona erdi. Çalışmaların ikinci etabında Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sıcak asfalt yapılacak. Yapılan [වැඩි විස්තර ...]