දුම්රිය

මනීසා හි මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගේ ප්‍රවාහන පහසුකම් නොමැත

İl genelinde korsan taşımacılığın önüne geçebilmek amacıyla kontrollerini arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da yetki belgesi olmadan korsan taşımacılık yapanlara yönelik olarak denetim yaptı. Emniyet ve Jandarma ekipleri ile koordineli gerçekleştirilen [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

සාලිම් ඩර්විෂෝග්ග් හි පාලම් වැඩ ආරම්භ කරන ලදී

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği genişletme çalışmalarıyla Salim Dervişoğlu Caddesi’ni duble yola dönüştürüyor. 42 Evler bölgesinden Çuhane Caddesi’ne olan kısımda yapılan çalışmalar tamamlandığında ortaya 2 gidiş iki gelişli bir duble yol [වැඩි විස්තර ...]

ශිෂ්යත්ව මාරු විමසීම්
16 බර්සා

දෙවන වට්ටම් ශුභාරංචිය බර්සා ප්‍රවාහනයට පැමිණ ඇත

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden herkesin zamları, döviz ve fiyat artışlarını konuştuğu ve fiyat artışı yaptığı bir ortamda ikinci kez indirim müjdesi geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okulların açılacağı 17 Eylül [වැඩි විස්තර ...]

ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

TCDD Akçay පුහුණුව සහ විනෝදාත්මක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩ ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය

Akçay Eğitim Ve Dinlenme Tesislerinin İyileştirilmesi İşi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Tcdd 3. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğünün (TCDD) 2018/399867 KİK numaralı sınır değeri 8.083.363,87 [වැඩි විස්තර ...]

01 අදනා

චූකෝරෝ ගුවන් තොටුපොළේ යටිතල පහසුකම් කටයුතු 40 වෙත ළඟා විය

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, alt ve üstyapı tesisleri yapımı inşaatı süren Çukurova Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. Çalışmalarda gelinen noktayı yerinde denetleyen Genel Müdürümüz [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

කොකමාස්: ඇෂ් මර්සින් මෙට්රෝ ව්යාපෘතිය ක්රි.පු

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nde (MESİAD) düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. MESİAD Erhan Deniz Konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında iş insanları ile bir araya [වැඩි විස්තර ...]