ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

කොන්සා-කරමන් පදිකයින් හා මහා මාර්ග අධීක්ෂණ රෙගුලාසි

Konya-Karaman Arası Muhtelif Kilometrelerde Yaya Ve Karayolu Üstgeçidi Düzenlemeleri İşi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi TCDD 6. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğünün 2018/416183 KİK numaralı sınır [වැඩි විස්තර ...]

49 ජර්මනිය

InnoTrans හි TCDD ස්ථාවරයට දැඩි උනන්දුවක්

බර්ලින් InnoTrans පැවති TCDD, TCDD සාමාන්ය අධ්යක්ෂ විවෘත ප්රදර්ශනය කුටිය උනන්දුව වැඩි කිරීමට දිගටම İsa Apaydın kabul ve toplantılarına devam ediyor. Genel Müdürü Apaydın, Uluslararası Demiryolları Birliğinin(UIC) başkan ve yöneticileri [වැඩි විස්තර ...]

නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

අක්ෂරගේ දුම්රිය ගැටළුව පාර්ලිමේන්තුවේ න්යාය පත්රයට මාරු විය

CHP’nin ekonomik çözüm önerilerini anlatmak için geçen hafta Aksaray’a gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU ziyaret ettiği sivil toplum kuruluşlarında dile getirilen ve hala inşaatına başlanmayan Aksaray-Ulukışla demiryolu hattını [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

කොපුරුබුහි පාසැල් බස් රථ පරීක්ෂා කළා

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’ne bağlı ekipler, trafik polisleri ile birlikte Köprübaşı’nda öğrenci taşımacılığı yapan servisleri denetledi. Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla okul servis araçlarını denetleyen ekipler, [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

ජනාධිපති Şahin: අපි අපි ගුවන් යානා පද්ධතියේ 120 මිලියන ගණනින් ආයෝජනය කළා

Samsun Büyükşehir belediye Başkanı Zihni Şahin Hafif Raylı sistemin 3.etabı olan Kurupelit Son Durak- Üniversite Yaşam Merkezi arasında ki çalışmaların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Zihni Şahin çalışmaları yakından [වැඩි විස්තර ...]

35 ඉස්මීර්

ඕර්ඩු බොලිවාර්ඩ් හි අඛණ්ඩ ප්‍රවාහනය Karşıyaka ගමනාගමනය සහනයක්

ඉස්මීර් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව “සංවර්ධන සැලැස්මේ මාර්ගයක්” ලෙස පෙනුනද, බිත්තියෙන් වැසී ඇති ඉඩම සහ ඕර්ඩු බොලිවාර්ඩ් හි වාහන ගමනාගමනයට බාධා කිරීම ප්‍රවාහන අක්ෂය ඇතුළත් වේ. 125 මීටර නව සම්බන්ධතාවය, කිරේනියාව සහ බොස්ටැන්ලි [වැඩි විස්තර ...]