06 ඇන්කාරා

සැලකිලිමත් වන්න නරක කාලයක් වළක්වා ගැනීමට මෙට්රෝ රියදුරුට ප්රදානය කිරීම

Öz Taşıma-İş Sendikası, Ankara Metrosunda vatman olarak görev yapan ve vagonda çıkan yangını söndürerek bir faciayı önleyen sendika üyesi Hüseyin Aydın’ı ödüllendirdi. Ankara Metrosunda sürücü olarak görev yapan ve Öz [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

හරිතාගාරවල ආරක්ෂිත ට්රෑම් රේඛාවෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yeni tramvay hattı çalışmaları sırasında sökülmek zorunda kalan ağaçlar ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada özel araçlar sayesinde köklerinden alınarak sökülen tüm ağaçların Park ve Bahçeler seralarında [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

ගාසන්තෙප් හි ප්රවාහන කටයුතු සපයන විවිධත්වය

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, insanları yürüme, toplu taşıma ve bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullanmaya teşvik ederek, trafik sıkışıklığını ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefine aldı. Hazırlanan ulaşım master planı kapsamında şehir [වැඩි විස්තර ...]

නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

ව්යවස්ථාදායකය දුම්රිය කාර්මිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් කන්නේද?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, demiryollarında ‘memur’ yerine ‘işçi’ sıfatıyla çalıştırılan ve önemli oranda hak kaybına uğrayan makinistlerin mağduriyetini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. [වැඩි විස්තර ...]

අද 18 පරාසය අද 1926 samsun sivas රේඛාව
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අද දින ඉතිහාසය: 30 සැප්තැම්බර් 1931 සැම්සන්-සිවාස් රේඛාව

අද වන විට 30 සැප්තැම්බර් 1931 සැම්සන්-සිවාස් රේඛාව (372 කිලෝමීටර) නිම කොට විවෘත කිරීමට විවෘතව ඇත. 29.200.000 පවුම් පිරිවැය මුළු පිරිවැය.