සිවස් හි මගී දුම්රිය හා භාණ්ඩ ප්රවාහන දුම්රියක් හිසට හිස නමාගත හැකි විය

මගී දුම්රියේ මගී දුම්රිය අනතුරක්
මගී දුම්රියේ මගී දුම්රිය අනතුරක්

සිවාස් හි උලස් නගරය අසල මගී දුම්රිය, 8 නැව් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියේ ගැටීමෙන් තුවාල ලබා ඇත.


11.00, සිවාස් හි ඩිව්රිෂි දිස්ත්‍රික්කය මගී දුම්රියේ දිශාවට ටී.එස්.ඩී.ඩී ප්‍රවාහන සමාගම, උලස් බොස්ටංකයා රේල් පීලි නගරයට ආසන්නයේ ඇති වූ අනතුරක් සිදුවී ඇත්තේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියේ හිසට හිසට ගැටීමෙන් ය. මෙම අනතුරෙන් 8 පුද්ගලයින් තුවාල ලබා ඇත. දුම්රිය එන්ජින් වලට අලාභහානි සිදු වූ මෙම අනතුරේදී දුම්රියෙන් ලබාගත් කරත්ත හෝ දුම්රිය එන්ජින් නොමැත.

අනතුරෙන් පසු දැඩි මීදුම effective ලදායී වන අතර ජෙන්ඩර්මරි, යූඑම්කේඊ සහ ඒඑෆ්ඒඩී කණ්ඩායම් නැව්ගත කරන ලදී. අනතුරින් තුවාල ලැබූවන්, විවිධ රෝහල් වෙත ඉවත් කරනු ලැබේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්