බිග්සසී විශ්ව විද්යාලයේ විද්යුත් චලන අධ්යයනය සත්කාරකත්වය දරයි
ඉස්තාන්බුල්

Boğaziçi විශ්ව විද්යාලය සත්කාරක විද්යුත් විද්යුත් ක්රියාකාරී වැඩමුළුව

Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) ve Avrupa Elektro Mobilite Birliği (AVARE) işbirliğinde Boğaziçi Üniversitesi Vedat Yerlici Kültür Merkezi’nde Elektro Mobilite Çalıştayı düzenlendi. 23 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen çalıştaya [වැඩි විස්තර ...]

Anatolian බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය මාර්ගය
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අද ඉතිහාසයේ: 25 1899 10 ඔටෝමාන් ඇමතිවරුන්ගේ නියෝජිතයින්, XNUMX පැය

අද ඉතිහාසයේ 25 නොවැම්බර් 1899 ඔටෝමාන් උපදේශක මණ්ඩලය විසින් 10 පැය සාකච්ඡාවලින් පසුව ඇනටෝලියානු-බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය සම්මුතිය අනුමත කරන ලදී. ඒ අනුව; 8, ජර්මනියට අයත් ඇනටෝලියානු දුම්රිය සමාගමක් වන අතර, කොන්යා සිට බැග්ඩෑඩ් දක්වා සහ [වැඩි විස්තර ...]