අමාත්‍ය වරන්ක්, Bozankayaපරිසර හිතකාමී බස් රථයක් පරීක්ෂා කරයි

වන්ෑන්ක් බොස්කායාන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන පරිසර හිතකාමී බස් රථ පරීක්ෂා කර ඇත
වන්ෑන්ක් බොස්කායාන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන පරිසර හිතකාමී බස් රථ පරීක්ෂා කර ඇත

කර්මාන්ත හා තාක්ෂණ අමාත්‍ය මුස්තාපා වරන්ක්, Bozankaya AŞ tarafından üretilen Sileo (Sessiz) S10 model otobüsün direksiyonuna geçti. Hem yerli hem elektrikli olmasıyla dikkat çeken çevre dostu otobüsün kaptan koltuğuna oturan Bakan Varank, üretici firmayla ilgili olarak, “Ar-Ge sayesinde ürünlerini geliştirip katma değerli hale getirerek hem Türkiye’de hem de yurt dışında satıyorlar. Eğer Ar-Ge’ye yatırım yaparsanız katma değerli ürünler üretebiliyorsunuz, Bozankaya da bunların en güzel örneklerinden bir tanesi.”” dedi.

නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානය බලන්න

Varank, elektrikli ticari araçlar ve raylı sistemler üretimine yönelik faaliyet gösteren Bozankaya AŞ’nin Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki merkezini ziyaret etti. Varank’a, ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş eşlik etti.

පරීක්ෂණ රිය පැදවීම

Ürettiği yeni nesil toplu ulaşım araçlarıyla dünya çapında adını duyurmaya başlayan Bozankaya AŞ hakkında bilgi alan Varank, şirket tarafından üretilen elektrikli otobüs Sileo S10 ile test sürüşü gerçekleştirdi.

අපනයනය

Varank, fabrikadaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Bozankaya AŞ’nin Türkiye’nin gurur duyduğu firmalardan biri olduğunu söyledi. Şirketin TÜBİTAK ile Ar-Ge projeleri yaptığına dikkati çeken Varank, firmanın ürettiği otobüs ve metro setlerinin çoğunu ihraç ettiğini dile getirdi.

ආර් සහ ඩී ඉස්මතු කරන්න

Firmanın başarısındaki en önemli faktörlerden birinin Ar-Ge olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti: “Ar-Ge sayesinde ürünlerini geliştirip katma değerli hale getirerek hem Türkiye’de hem de yurt dışında satıyorlar. Bu otobüsler yüzde 70’e varan oranda yerli. Sadece pillerin hücrelerini alıyorlar, pil yönetimi sistemlerini ve diğer unsurları tamamen yerli üretiyorlar. Eğer Ar-Ge’ye yatırım yaparsanız katma değerli ürünler üretebiliyorsunuz, Bozankaya da bunların en güzel örneklerinden bir tanesi.”

අමතක වූ සිසුන්

Varank, geçen hafta sonu Burdur’da temaslarda bulunmuştu. Bu ziyaret sırasında okullarına ulaşımda zorluk çeken Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri Varank’tan yardım istemişti. Bu talebi unutmayan Varank, Bozankaya AŞ yöneticilerinden elektrikli otobüs talebinde bulundu.

PERCENT 100 ELECTRIC

Bozankaya AŞ tarafından tasarlanan ve üretilen çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil Sileo elektrikli otobüsler, yüzde 100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip.

4 HOUR CHARGING 300 KM

මෙම බස් රථවලට 4 හි එක් ආරෝපණයක් මත 300 කිලෝමීටර දක්වා ගමන් කළ හැකි අතර, පුනර්ජනනීය ශක්තිය (ප්‍රතිචක්‍රීකරණය) භාවිතා කරන අතර තිරිංග ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තියක් බවට පරිවර්තනය කර වාහනයේ බැටරිය ගතිකව ආරෝපණය කළ හැකිය. ඩීසල් බස් හා සසඳන විට කිලෝමීටරයක බස් රථයකට 0,8 කිලෝවොට් පැය පරිභෝජනය කරන පිරිවැය 80 වඩා ලාභදායී ප්‍රවාහන සේවාවක් සපයයි. සැක සහිත වාහනයේ මගී ධාරිතාව විවිධ දිග අනුව 75 සිට 232 දක්වා වැඩි කළ හැකිය.

දකුණු ඇමරිකාව ඉලක්ක කරන්න

Bozankaya AŞ, elektrikli otobüsleriyle bugüne kadar Türkiye’de yapılmış 8 elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Almanya ve Lüksemburg’a ihraç edilen otobüslerin Avrupa’daki diğer ülkelere ve Güney Amerika’ya satışı hedefleniyor.

සියලු වාණිජකරණය

සමාගමේ අවසාන 5 වර්ෂය තුළ 29 මිලියන TL R & D ආයෝජනය 156 විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා සිදු කරන ලද අතර ඒවා සියල්ලම වාණිජකරණයට ලක්විය. අන්කාරා හි පිහිටුවන ලද 100 දුම්රිය පද්ධති නිෂ්පාදන කම්හලේ යූරෝ මිලියන 50 ඉක්මවා ඇති අතර එය වර්ග මීටර් දහස ඉක්මවයි.

නවීන ට්‍රොලිබස්

Ar-Ge alanındaki üstünlüğü Bozankaya AŞ’ye her biri ilk yerli tasarım ve üretim olan yüzde 100 elektrikli otobüsün yanı sıra yüzde 100 alçak tabanlı tramvay ve “Trambus” olarak adlandırılan modern troleybüs sistemi gibi yolcu ve çevre dostu, sıfır emisyonlu ürünleri yüzde 60’ları aşan yerlilik oranıyla yurt içi ve yurt dışına satma başarısı sağladı.

බැංකොක් රිලැක්ස් ට්‍රැෆික්

Bozankaya, bu yılın haziran ayında Türkiye’nin ilk metro ihracatını da gerçekleştirdi. Şirket tarafından üretilen metro trenleri Tayland’ın başkenti Bangkok’a ihraç edildi. Araçlar yakın zamanda Bangkok trafiğini rahatlatmak üzere hizmete girecek. Şirketin Siemens Mobility ile kurduğu konsorsiyumla yüklenici olduğu Bangkok Metro Projesi’ndeki 22 tren, Ankara’daki Bozankaya fabrikasında üretiliyor.

මෙම විනිවිදක දැක්ම සඳහා JavaScript අවශ්ය වේ.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්