අද දින ඉතිහාසය: 26 ජනවාරි 2017 1915 ün

26 ජනවාරි 2017 1915
26 ජනවාරි 2017 1915

අද ඉතිහාසයේ
26 ජනවාරි 1925 Ereğli Karadere imimendifereri හි ඉදිකිරීම් සහ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ 548 නීතිය නිකුත් කරන ලදී.
26 ජනවාරි 2017 1915 Ç කක්කලේ පාලම සඳහා ටෙන්ඩරය අවසන් කර ඇත. ටෙන්ඩරය ඩේලීම්-ලිමාක්-එස්කේ-ඉදිකිරීම් මධ්‍යස්ථානය දිනා ගත්තේය
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්