විශේෂිත පදික මාර්ග දැනුවත් කිරීම නැංවීමට සැලසුම් කර ඇත

විශේෂිත පදික මාර්ග නිර්මාණය කර ඇත්තේ දැනුවත් කිරීමයි
විශේෂිත පදික මාර්ග නිර්මාණය කර ඇත්තේ දැනුවත් කිරීමයි

2019 අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් 'පදික ප්‍රමුඛතා ගමනාගමනයේ වසර' ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. පදිකයින්ට ප්‍රමුඛතාවය නොදක්වන අය සඳහා රථවාහන දඩ මුදල් 100 මගින් වැඩි කරන අතර, කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් පදිකයින්ට එරෙහිව රියදුරන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා විශේෂ පදික මාර්ග සැලසුම් කර ඇත.


“ප්‍රමුඛතාවය ජීවිතය, ප්‍රමුඛතාවය නැති වී යයි”
ප්‍රමුඛතාවය ජීවිතය, ප්‍රමුඛතාවය පදිකයා ”යන සටන් පා gan ය සමඟ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද මෙම රෙගුලාසියට අනුව, කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව, රථවාහන ශාඛා අධ්‍යක්ෂක කණ්ඩායම්, පදිකයින්ගේ මාර්ග තදබදය වැඩි දියුණු කිරීම සහ පදික මාර්‍ග භාවිතය වැඩි කිරීම සඳහා යොදා ගත්හ.

මාර්ගයට පෙර ගමන් කිරීම
12 ඉදිරිපිට පාසල ඉදිරිපිට රථවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම් සියලුම පදික මාර්ග ගැන සැලකිලිමත් විය. පාසල ඉදිරිපිට සිදු කරන ලද වැඩවලින් පදිකයින්ගේ මාර්ග පින්තාරු කරන ලදී. “පදිකයින්ගේ පළමු ඔලන් ලියවිලි මානව රූප වන අතර ඒවා පදික මාර්ගවල අමතර වාහන දිශාවට ලියා ඇත. 12 දිස්ත්‍රික්කය පසුව පාසල ඉදිරිපිට පළාත පුරා රෝහල් සහ මංසන්ධිවල සිදු කරන ලද කාර්යයන් ඉදිරියේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්