අද දින ඉතිහාසය: 18 මාර්තු 2017 1915 X

කන්කකලේ ඍජුව සම්බන්ධ වන්න
කන්කකලේ ඍජුව සම්බන්ධ වන්න

අද ඉතිහාසයේ
18 මාර්තු 1920 ගෙයිව් සමුද්‍ර සන්ධිය ජාතික හමුදා විසින් පාලනය කරන ලද අතර පාලම් සහ උමං මාර්ග විනාශ විය. දුම්රිය මාර්ගයේ සන්නිවේදනය සඳහා විදුලි රැහැන් කපා ඇත.
18 මාර්තු 1967 ඇනටෝලියන් එක්ස්ප්‍රස් මගීන්ට පයික්, ෂීට් සහ කොට්ට ලබා දීමට පටන් ගත්තේය.
18 මාර්තු 2017 1915 ak නක්කලේ පාලමේ අඩිතාලම දැමුවේ රිසෙප් ටයිප් එර්ඩොකාන් සහ අගමැති බිනාලි යෙල්ඩ්‍රම් විසිනි.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්